சரியான முக்கோணவியல் விகிதங்களை தேர்ந்தெடுப்பது எவ்வாறு?