அணிகள் - 5 மதிப்பெண் வினா

DOWNLOAD HERE

A2  - 4A+ 5I2   =  O  vd  ãWÎf.