காரணிப்படுத்துதல் TYPE 1 AND 2 (தவறுகள் சரி செய்யப்பட்டது )