சூத்திரங்கள் மட்டும் எழுதி குறைந்தது 10 மதிப்பெண்கள் பெறுவது எவ்வாறு ?