திண்மக் கூம்பின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப்பரப்பு சூத்திரங்கள் வருவித்தல் எவ்வாறு ?