உருளை மற்றும் கூம்பின் கனஅளவு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பு