கன அளவு சூத்திரங்கள் - உருளை ,கூம்பு மற்றும் கோளம்