10ம் வகுப்பு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் -சரியான விடை மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது (correct option only)